ปี 2012 เป็นรอยต่อเข้าสู่ช่วงร้อนแล้งรุนแรงใน 2013

ผลการวิจัยจากหลายสถาบัน โดยใช้ ENSO แบบหลายตัวแปร หรือ MEI ในการพยากรณ์สภาพลมฟ้าอากาศในปี 2012 และปี 2013 ได้ผลค่อนข้างตรงกัน ว่ากำลังจะเกิดสภาพร้อนแล้งสาหัสในภูมิภาคแถบนี้

โดยกราฟด้านบนนี้ ได้มาจาก skepticalscience.com แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเข้าลักษณะเอลนิลโยในปี 2013 โดยมีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามตารางด้านล่างนี้

 Year
 ENSO
TSI  CO2
Temp Anomaly
2010 0.036 -0.060 0.63
2011 -0.092 -0.056 0.02 0.51
2012 -0.024 -0.015 0.04 0.65
2013 0.030 0.025 0.06 0.76

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีอิทธพลทั้ง 3 ล้วนชี้ไปในทิศทางที่บ่งบอกว่า  ปี 2012 แม้จะยังไม่เข้าสู่ช่วงเอลนิลโยเต็มตัว แต่จะเป็นการนำสู่การไต่ระดับของอุณหภูมิ และจะปรากฏชัดเจนในปีถัดไป คือ 20123 ซึ่งผลของเอลนิลโย จะส่งผลชัดเจน